• Witamy Was serdecznie

  Witamy Was serdecznie

  Fundacja Bullerbyn
  na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych

  Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań
  w pawilonie na Skwerze Ormiańskim
  na Sadybie

Zarezerwuj termin

Regulamin rezerwacji miejsc

FUNDACJA BULLERBYN NA RZECZ WSPÓLNOTY DZIECI I DOROSŁYCH

MIĘDZYPOKOLENIOWE MIEJSCE SPOTKAŃ (MMS) – SKWER ORMIAŃSKI

 

I. Ogólne zasady rezerwacji

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji miejsc w MMS na Skwerze Ormiańskim w ramach godzin ogólnodostępności dla mieszkańców Warszawy oraz poza godzinami ogólnodostępności.
 2. Głównym przeznaczeniem pawilonu jest działalność organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową z zakresu aktywizacji lokalnej społeczności, pomocy społecznej, edukacji lub kultury.
 3. Rezerwacji miejsca może dokonać bezpłatnie każdy pełnoletni mieszkaniec Warszawy.
 4. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem systemu rezerwacji bookero.pl, osobiście w pawilonie i telefonicznie.
 5. Rada Programowa wyłoniona spośród działających lokalnie organizacji i aktywistów może dokonać rezerwacji do 30 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub w innym terminie zgodnie z dostępnością.
 6. Mieszkańcy mogą dokonywać rezerwacji pawilonu w okresie od 30 do 2 dni przed terminem planowanego wydarzenia. 
 7. Istnieje  możliwość rezerwowania zarówno całości, jak i części pawilonu.   
 8. Na terenie pawilonu może przebywać do 34 osób. 
 9. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić akceptację jego treści, a następnie w Międzypokoleniowym Miejscu Spotkań podpisać wersję papierową Regulaminu. Rezerwacja cyklu spotkań wiąże się z jednorazowym podpisaniem Regulaminu. 
 10. Pawilon wraz z jego otoczeniem znajduje się pod stałym monitoringiem wizyjnym na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. https://www.zosm.pl/informacje/
 11. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 17.12.2023.

II. Rezerwacja w godzinach dostępności dla Mieszkańców Warszawy

 1. Rezerwacja w godzinach ogólnodostępności obejmuje jedynie wydarzenia pożytku publicznego, otwarte, nieodpłatne i niekomercyjne, które mogą odbywać się w części lub całości pawilonu.
 2. Sala kameralna obejmuje wydzieloną część pawilonu wyodrębnioną poprzez  rozstawienie ściany działowej. Umożliwia to kameralne spotkanie bez stałej obecności, podczas jego trwania, przedstawiciela Fundacji Bullerbyn. Pozostała część Pawilonu (sala konsumpcyjna, bufet i toaleta) pozostaje wówczas ogólnodostępna dla mieszkańców i znajduje się pod opieką przedstawiciela Fundacji Bullerbyn.
 3. Rezerwacja całości pawilonu oznacza stałą obecność przedstawiciela Fundacji Bullerbyn podczas spotkania oraz gości, którzy odwiedzą w tym czasie MMS. W przypadku rezerwacji całego pawilonu w godzinach ogólnodostępności, pawilon pozostaje dostępny również dla osób, które nie są zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu.
 4. W przypadku organizacji na terenie pawilonu wydarzeń otwartych nie ma możliwości usuwania na czas trwania wydarzeń obrazów/zdjęć znajdujących się na sztalugach i stanowiących element wystaw czasowych.

III. Rezerwacja poza godzinami ogólnodostępności

 1. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi organizacji wydarzenia (w tym zamkniętego) poza godzinami ogólnodostępności dla mieszkańców. Rezerwacji należy wówczas dokonać nie wcześniej niż 30 i nie później niż 2 dni przed wydarzeniem. W celu rezerwacji należy wysłać email na adres: mmsadyba@bullerbyn.pl podając w tytule: Pawilon Skwer odpłatnie + termin. Wartość usługi uzależniona jest od jej zakresu określonego w umowie między stronami.
 2. Działalność może być prowadzona w godzinach 6.00 – 22.00.
 3. Wydzierżawiający nie wyraża zgody na organizowanie wydarzeń masowych oraz imprez okolicznościowych np. chrzciny, komunie itd. 

IV. Rezerwujący zobowiązują się, że w czasie korzystania z przestrzeni MMS nie będą:

 1. Prowadzić działalności polegającej na eksploatacji automatów do gier.
 2. Prowadzić działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej, dotyczących środków psychoaktywnych, zmieniających świadomość, tzw. “smart drugs”, produktów powodujących lub mogących powodować działanie podobne do działania substancji psychoaktywnych lub odurzających, potocznie zwanych “dopalaczami” (w tym przedmiotów kolekcjonerskich o podobnych działaniu),
 3. Przeprowadzać pokazów pirotechnicznych.
 4. Podejmować jakichkolwiek działań mogących powodować zagrożenie dla środowiska np. rozpalanie ognisk.
 5. Umieszczać na pawilonie oraz wyposażeniu napisów i innych oznaczeń oraz szyldów, plakatów, neonów, reklam. Ewentualne wystawy lub inne instalacje mogą być umieszczone na sztalugach, każdorazowo na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 6. Umieszczać na terenie Skweru Ormiańskiego jakichkolwiek form reklamy zewnętrznej tj. potykaczy, winderów itp.
 7. Montować jakichkolwiek urządzeń, odciągów, plakatów itp. na konarach, gałęziach i pniach drzew, krzewów oraz na nawierzchni.
 8. Sprzedawać ani podawać napoi alkoholowych oraz tytoniu.
 9. Wnosić na teren pawilonu jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów, których posiadanie jest zabronione przez polskie prawo lub przepisy wydane przez organy władz samorządowych.

V. Rezerwujący zobowiązuje się, do:

 1. Przestrzegania porządku i czystości na terenie MMS.
 2. Przygotowania sali (w tym ewentualne przestawienie mebli) oraz uporządkowania i doprowadzenia jej do stanu pierwotnego po zrealizowanym spotkaniu.
 3. Ustalenia z koordynatorem lub opiekunem MMS z jakiego wyposażenia MMS będzie korzystał oraz czy któreś z elementów stałego wyposażenia sali mają być z niej usunięte na czas trwania spotkania - najpóźniej 2 dni przed spotkaniem.
 4. W przypadku rezerwacji całego pawilonu - ustalenia z koordynatorem lub opiekunem MMS czy ruchoma ściana ma być zsunięta - najpóźniej 2 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. Przejęcia obowiązku obsługi uczestników spotkania.
 6. W przypadku rezerwacji całego pawilonu - sprawdzenie czy liczba osób w budynku nie przekracza 34 osób.
 7. Bezzwłocznego powiadomienia Fundacji Bullerbyn o wszelkich zauważonych szkodach.
 8. Dotyczy wernisaży i wystaw obrazów oraz zdjęć: autor zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia prac we własnym zakresie i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Fundacji Bullerbyn w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia prac oraz wyraża zgodę na to, że jego prace mogą stanowić tło zdjęć i filmów innych wydarzeń odbywających się w MMS podczas trwania wystawy.

VI. Rezerwacja miejsc drogą elektroniczną poprzez system bookero.pl

 1. Aby dokonać rezerwacji poprzez system Bookero.pl należy wybrać termin i czas trwania rezerwacji oraz wskazać czy jest to rezerwacja pojedyncza, pakiet rezerwacji czy też rezerwacja cykliczna. System w czytelny i przejrzysty sposób prezentuje wolne terminy oraz dostępne terminy dla konkretnych dat lub godzin.
 2. W przypadku braku wolnych terminów system pozwala na utworzenie listy rezerwowej osób zainteresowanych. W momencie zwolnienia się pożądanego terminu, otrzymają Państwo powiadomienie o możliwości dokonania rezerwacji.
 3. Aby rezerwacja została potwierdzona należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, ilość osób oraz cel/opis spotkania (dotyczy spotkań otwartych: opis spotkania znajdzie się w przygotowywanym przez nas harmonogramie wydarzeń na dany miesiąc i opublikowany na naszej stronie internetowej).
 4. System Bookero.pl umożliwia samodzielne anulowanie rezerwacji za pomocą maila lub SMSa. Uprzejmie prosimy o odwoływanie rezerwacji, o których wiadomo, że nie zostaną wykorzystane.
 5. W przypadku nieprawidłowego działania formularza rezerwacji, prosimy o kontakt na adres e-mail: mmsadyba@bullerbyn.pl.

VII. Rezerwacja miejsc telefonicznie i osobiście w pawilonie

 1. Rezerwacji w ramach ogólnodostępności można również dokonać telefonicznie pod numerem +48 798 438 411 i osobiście w godzinach otwarcia pawilonu. 
 2. Dokonanie rezerwacji telefonicznej i osobiście w pawilonie wiąże się z pozostawieniem danych kontaktowych, wyborem terminu, godziny i czasu trwania rezerwacji.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej osób zainteresowanych.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z procesem rezerwacji miejsc Użytkownik przekazuje Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail i adres kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania rezerwacji.
 2. Dane osobowe obejmują przetwarzanie w celu umożliwienia rezerwacji miejsc w zakresie dozwolonym prawem.

IX. Wykorzystanie wizerunku

 1. W związku z korzystaniem z przestrzenie pawilonu w ramach godzin ogólnodostępności Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku w postaci zdjęcia w celu umieszczenia go na stronie internetowej Międzypokoleniowego Miejsca Spotkań oraz w mediach społecznościowych - Facebook, Instagram.

X. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: mmsadyba@bullerbyn.pl w terminie 7 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podane podczas rezerwacji, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie poinformujemy 14 dni wcześniej, umieszczając ją na stronie internetowej w widocznym miejscu.